ECO POWER DANMARK - NÅR ENERGI SKABER VÆRDI T: +45 44 40 41 42 - E: info@eco-power.dk - CVR. 31167434 - Staeremosen 11 - 3250 Gilleleje - Danmark
Handelsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ECO-POWER alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept. 1. Tilbud, ordre og accept Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for ECO-POWER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er frit-blivende, medmindre andet er angivet. Tilbud fra ECO-POWER, der udtrykkeligt er bindende for ECO-POWER, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er ECO-POWER i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato. 2. ECO-POWERs ydelse ECO-POWERs ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og ECO-POWER forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver ECO-POWERs ejendom og må kun efter skriftlig aftale med ECO-POWER kopieres, genfremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand. Oplysninger i produktinformation og prislister - skriftlige eller elektroniske -er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem. 3. Levering Levering sker Ex Works (Incoterms 2010) med mindre andet er aftalt i samhandelsaftalen eller ordrebekræftelsen. 4. Pris Prisen er ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser frem til leveringsdagen under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kurs og fragt ændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges ECO-POWERs omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, hvor der ikke specifikt er aftalt faste priser, sker til prisen på leveringsdagen. 5. Betalingsbetingelser Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske kontant. Med mindre andet fremgår af samhandelsaftalen, har ECO- POWER ved forsinket betaling ret til en rente på 1,9 % pr. måned. 6. Leveringstid Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig levering. ECO-POWER kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde: a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber. b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre. c. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser punkt 14. d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg. I de ovennævnte punkter a, b og d forbeholder ECO-POWER sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos ECO-POWER i denne anledning opståede omkostninger. 7. Forsinkelse Forsinkes leverancen væsentligt, og er ECO-POWER ikke berettiget til udskydelse af leverings-tidspunktet, jfr. punkt 6, er køber ved skriftlig meddelelse til ECO-POWER berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af ECO-POWER, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet ikke uden væsentlig ulempe for køber kan opfyldes. Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra ECO-POWERs side, samt at han ved dækningskøb er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført køber. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling ekskl. moms for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10% af betalingen ekskl. moms for den forsinkede ydelse. ECO- POWER påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser. 8. Fordringshavermora Undlader køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er ECO-POWER berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er ECO-POWER - også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning. 9. Mangler ECO-POWERs ansvar omfatter kun mangler, som af køberen er gjort gældende overfor ECO-POWER senest 2 år efter overgivelsen af varen. For så vidt angår byggematerialer til anvendelse i Danmark – og kun i det omfang – er den i stk. 1 nævnte frist 5 år fra byggeriets aflevering. AFHJÆLPNING Inden for den ovennævnte periode har ECO-POWER ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter ECO-POWERs valg. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er ECO-POWER uvedkommende. ECO-POWERs forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber dokumenterer, og godtgør, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af ECO- POWER leverede forskrifter. Så længe ECO-POWER opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis. Alle varer der sendes til ECO-POWER i forbindelse med en reklamation skal vedlægges ECO-POWERs reklamationsrapport i udfyldt stand. SOFTWARE ECO-POWER er alene ansvarlig for mangler ved software, som er solgt af ECO-POWER. ECO-POWER påtager sig intet ansvar for mangler, herunder kompatibilitetsproblemer vedrørende software købt hos tredjemand. BEREGNINGER M.V. UDFØRT AF ECO-POWER ECO-POWER er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er ECO-POWER, der har foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende. ECO-POWER påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand. ECO-POWER påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om dimensionering, materialevalg m.v., herunder også projektering eller bidrag hertil, i det omfang der kan opnås dækning hos ECO-POWERs professionelle ansvarsforsikring. Oplysninger om den til enhver tid gældende ansvarsforsikring kan rekvireres hos ECO-POWER. 10. Særlige vilkår vedrørende data-, datakommunikationsudstyr og nødstrømsanlæg ECO-POWER påtager sig intet ansvar for fejl og mangler ved det leverede materiel udover hvad der kan videreføres til ECO-POWERs leverandør. De til enhver tid gældende oplysninger herom kan rekvireres hos ECO- POWER. ECO-POWER påtager sig intet ansvar for om og i bekræftende fald i hvilket omfang et sådant krav mod ECO-POWERs leverandør kan gennemføres. Ansvarsfraskrivelsen gælder såvel særskilt leveret data- og datakommunikationsudstyr samt data- og datakommunikationsudstyr, der indgår som en integreret del i anden leverance. Som data- og datakommunikationsudstyr anses udstyr som kan anvendes til databehandling, datatransmittering eller på anden måde bearbejdning og/eller lagring af elektroniske data. Simple telekommunikationsprodukter omfattes også af ovenstående. 11. Produktansvar ECO-POWERs produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt ECO-POWERs professionelle ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger pr. skade. Køber skal holde ECO-POWER skadesløs i den udstrækning, ECO-POWER pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som ECO- POWER efter dette punkts tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen. ECO-POWER er ikke ansvarlig for skade efter reglerne om produktansvar medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse af ECO-POWER. I intet tilfælde er ECO-POWER ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. ECO-POWER og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og ECO-POWER skal dog altid afgøres ved voldgift i henholdt til punkt 15. 12. Ansvarsbegrænsning I intet tilfælde er ECO-POWER ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af den mangelfulde vare. ECO-POWER er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde ydelse. For så vidt angår beregninger m.v. udført af ECO-POWER er ECO-POWER, som nævnt i punkt 9, alene ansvarlig i det omfang, der kan opnås dækning via ECO-POWERs professionelle ansvarsforsikring. ECO-POWER gør opmærksom på, at de af ECO-POWER leverede materialer, varer og produkter generelt ikke er egnet som Fødevarekontaktmateriale, og at et materiale, en vare eller et produkt leveret af ECO-POWER kun er egnet som Fødevarekontaktmateriale, hvis materialet, varen eller produktet af ECO-POWER udtrykkeligt er markedsført som Fødevarekontaktmateriale og af ECO-POWER leveres med tilhørende overensstemmelseserklæring i henhold til de til enhver tid gældende regler om Fødevarekontaktmaterialer. ECO- POWER bærer intet ansvar i tilfælde af at materialer, varer eller produkter leveret af ECO-POWER anvendes som Fødevarekontaktmateriale i strid med ovenstående. 13. Reklamations- & undersøgelsespligt Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække ECO-POWERs omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler, som ECO-POWER ikke hæfter for. 14. Force majeure ECO-POWER er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for ECO-POWERs kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 8 uger, skal såvel ECO-POWER som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. 15. Lovvalg & værneting Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten voldgift eller de almindelige domstole efter ECO-POWERs valg. I tilfælde, hvor ECO-POWER vælger, at en tvist skal løses ved voldgift skal dette ske ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen, dog således at, skal voldgiftsretten efter ECO- POWERs valg skal bestå af et eller tre medlemmer, der alle udpeges af Voldgiftsinstituttet. Består voldgiftsretten således af tre medlemmer skal formanden opfylde betingelserne for at være jurist, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand. Dato: 24-01-2023 Med venlig hilsen Eco Power Danmark
KONTAKT
Kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan Energi-opdatere jeres bygninger, og samtidig gøre jeres bundlinje bedre!
KONTOR
LAGER
Kontakt os og få en uforpligtende snak om hvordan vi kan Energi-opdatere jeres bygninger, og samtidig gøre jeres bundlinje bedre!
ECO POWER DANMARK - NÅR ENERGI SKABER VÆRDI T: +45 44 40 41 42 - E: info@eco-power.dk - CVR. 31167434 - Staeremosen 11 - 3250 Gilleleje - Danmark
Handelsvilkår:  Hent PDF
NÅR ENERGI SKABER VÆRDI
NÅR ENERGI SKABER VÆRDI