ECO POWER DANMARK DANSK UDVIKLEDE PRODUKTER HØJESTE LYSUDBYTTE MINDSTE FORBRUG OPTIMAL FARVEGENGIVELSE 5 ÅRS EFFEKTIV GARANTI

44 40 41 42

- Når Lys Skaber Værdi
PROFESSIONEL LED BELYSNING TIL VIRKSOMHEDER OG DET OFFENTLIGE
Salgs- og leveringsbetingelser - (opdateret marts 2015) Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ECO POWER alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept. 1. Tilbud, ordre og accept Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for ECO POWER, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er frit blivende, medmindre andet er angivet. Tilbud fra ECO POWER, der udtrykkeligt er bindende for ECO POWER, bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er ECO POWER i hænde inden 4 uger fra tilbuddets dato. 2. ECO POWERs ydelse ECO POWERs ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede dele og varer, og ECO POWER forpligter sig til på de i nærværende vilkår stipulerede betingelser samt eventuelt specielt aftalte vilkår at levere materiel af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer m.v. forbliver ECO POWERs ejendom og må kun efter skriftlig aftale med ECO POWER kopieres, genfremstilles, efterlignes eller overlades til tredjemand. Oplysninger i produktinformation og prislister - skriftlige eller elektroniske - er kun bindende i det omfang ordrebekræftelsen udtrykkeligt henviser til dem. 3. Levering Levering sker Ex Works (Inco terms 2010) med mindre andet er aftalt i samhandelsaftalen eller ordrebekræftelsen. 4. Pris Prisen er ekskl. moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser frem til leveringsdagen under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges ECO POWERs omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, hvor der ikke specifikt er aftalt fastepriser, sker til prisen på leveringsdagen. 5. Betalingsbetingelser Såfremt intet andet er aftalt, skal betaling ske kontant. Med mindre andet følger af samhandelsaftalen, har ECO POWER ved forsinket betaling ret til rente i henhold til rentelovens bestemmelser. 6. Leveringstid Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig levering. ECO POWER kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde: a. Ved forandringer af ordren, som kræves af køber. b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køberen selv udfører eller lader udføre. c. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser punkt 14. d. I tilfælde af, at arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg. e. Ved skaffe og specielordre. I de ovennævnte punkter a, b d, og e forbeholder ECO POWER sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos ECO POWER i denne anledning opståede omkostninger. 7. Forsinkelse Forsinkes leverancen væsentligt, og er ECO POWER ikke berettiget til udskydelse af leverings-tidspunktet, jfr. punkt 6, er køber ved skriftlig meddelelse til ECO POWER berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for køber. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af ECO POWER, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet ikke uden væsentlig ulempe for køber kan opfyldes. Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra ECO POWERs side, samt at han ved dækningskøb er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført køber. Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling ekskl. moms for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10% af betalingen ekskl. moms for den forsinkede ydelse. ECO POWER påtager sig herudover ikke noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser. 8. Fordringshavermora Undlader køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er ECO POWER berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er ECO POWER - også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning. 9. Mangler ECO POWERs ansvar omfatter kun mangler, som af køberen er gjort gældende overfor ECO POWER senest 2 år efter overgivelsen af varen. For så vidt angår byggematerialer til anvendelse i Danmark – og kun i det omfang – er den i stk. 1 nævnte frist 5 år fra byggeriets aflevering. AFHJÆLPNING Inden for den ovennævnte periode har ECO POWER ret og pligt til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter ECO POWERs valg. Alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er ECO POWER uvedkommende. ECO POWERs forpligtelse til afhjælpning af mangler er betinget af, at køber godtgør, at det leverede materiel er mangelfuldt, og herunder dokumenterer, at materiellet er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med de af ECO POWER leverede forskrifter. Så længe ECO POWER opfylder sin afhjælpningspligt, kan køber ikke gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser, herunder hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis. Alle varer der sendes til ECO POWER i forbindelse med en reklamation skal vedlægges ECO POWERs reklamationsrapport i udfyldt stand. BEREGNINGER M.V. UDFØRT AF ECO POWER ECO POWER er kun ansvarlig for, at det leverede er tilstrækkeligt og/eller passende til løsning af købers opgaver i kapacitetsmæssig og anden henseende i det omfang, det er ECO POWER, der har foretaget dimensioneringer m.v., og i det omfang køber dokumenterer, at de af køber til grund herfor givne oplysninger vedrørende købers krav er korrekte og fyldestgørende. ECO POWER påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand. ECO POWER påtager sig kun ansvar for meddelte oplysninger om dimensionering, materialevalg m.v., herunder også projektering eller bidrag hertil, i det omfang der kan opnås dækning hos ECO POWERs professionelle ansvarsforsikring. Oplysninger om den til enhver tid gældende ansvarsforsikring kan rekvireres hos ECO POWER. 10. Produktansvar ECO POWERs produktansvar kan aldrig overstige beløbet indeholdt ECO POWERs professionelle ansvarsforsikring inkl. renter og omkostninger pr. skade. Køber skal holde ECO POWER skadesløs i den udstrækning, ECO POWER pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade og sådant tab, som ECO POWER efter dette punkts tredje afsnit ikke er ansvarlig for over for køberen. ECO POWER er ikke ansvarlig for skade efter reglerne om produktansvar medmindre køber dokumenterer, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse af ECO POWER. I intet tilfælde er ECO POWER ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. ECO POWER og køber er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af materiellet. Det indbyrdes forhold mellem køber og ECO POWER skal dog altid afgøres ved voldgift i henholdt til punkt 15. 11. Ansvarsbegrænsning I intet tilfælde er ECO POWER ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab, herunder omkostninger til demontering eller udskiftning af den mangelfulde vare. ECO POWER er i alle tilfælde alene forpligtet til at foretage omlevering eller reparation af den mangelfulde ydelse. For vidt angår beregninger m.v. udført af ECO POWER er ECO POWER, som nævnt i punkt 9, alene ansvarlig i det omfang, der kan opnås dækning via ECO POWERs professionelle ansvarsforsikring. 12. Mangler og afhjælpningsret Kunden er straks ved levering forpligtet til at foretage undersøgelse af varen. Reklamation skal ske skriftligt inden de i pkt. 12.2 og 12.3 nævnte frister. Manglende rettidig reklamation medfører, at kunden er afskåret fra senere at gøre indsigelser gældende. 12.2 Kundens reklamation over mangler af enhver art, herunder forringelse, manko eller beskadigelse af det leverede, skal ske straks ved godsets modtagelse. Kundens reklamation over ikke-synbare mangler, der skyldes fejl i konstruktionen, materiale eller fremstilling skal ske senest 12 måneder regnet fra leveringsdagen. 12.3 For mangler , hvor kunden har reklameret rettidigt i henhold til pkt. 12.1- 13.3, forpligter ECO POWER sig til at afhjælpe sådanne mangler. ECO POWER er i tilfælde af foreliggende mangler berettiget til frit at vælge mellem reparation, omlevering eller kreditering af den oprindelige købesum for de leverede varer til opfyldelse af ECO POWER afhjælpningsforpligtelse. ECO POWER ansvar for mangler er således begrænset og maksimeret til den betalte købesum og omfatter ikke kompensation for hverken kundens direkte tab eller indirekte tab af nogen art såsom tab af omsætning, meromkostninger til arbejdsløn, dagbøder til tredjemand med videre ud over den erlagte købesum. 12.4 For SKAFFEVARER er ECO POWER ansvar yderligere begrænset af ECO POWER leverandørers begrænsninger af ansvar over for ECO POWER. 13. Reklamations- & undersøgelsespligt Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående skriftligt at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som køber ikke har konstateret eller burde have konstateret ved leveringen. Køber er forpligtet til at dække ECO POWERs omkostninger ved reklamationer i det omfang reklamationen er ubegrundet, eller der i øvrigt er tale om mangler, som ECO POWER ikke hæfter for. 14. Force majeure ECO POWER er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for ECO POWERs kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg af en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vare længere end 8 uger, skal såvel ECO POWER som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. 15. Lovvalg & værneting Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af dansk ret, og ved enten voldgift eller de almindelige domstole (retten i Kolding) efter ECO POWERs valg. I tilfælde, hvor ECO POWER vælger, at en tvist skal løses ved voldgift skal dette ske ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledning af voldgiftssagen, dog således at, skal voldgiftsretten efter ECO POWERs valg skal bestå af et eller tre medlemmer, der alle udpeges af Voldgiftsinstituttet. Består voldgiftsretten således af tre medlemmer skal formanden opfylde betingelserne for at være jurist, hvorimod de to øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand. Returbetingelser - Generelt Returnering af lagerførte varer kan kun finde sted, når disse er indkøbt hos ECO POWER, er i ubeskadiget stand og i original ubrudt emballage. Varen skal returneringstidspunktet være oprettet vort lager og ikke være i en mængde, der er unormalt stor i forhold til vores salg. Returordrer til en værdi af under kr. 200,- krediteres ikke. Returnering af varer mere end 90 dage fra leveringsdatoen kan kun ske efter skriftlig aftale med ECO POWER. Ved returnering af varer skal følgende altid oplyses: • Kontonummer • Varenummer • Antal • Følgeseddelnummer eller fakturanummer • Årsag til returnering (retur, ombytning eller prøve) Varer uden ovenstående informationer kan kun returneres efter forudgående aftale og mod et gebyr mindst 25% af varens købspris. I øvrige tilfælde beregnes et returneringsfradrag i henhold til nedenstående skema. Alle fragtudgifter i forbindelse med returnering af varer påhviler kunden. Returneringsfradrag Returneringsfradrag beregnes med udgangspunkt i følgende skema: Som grundlag for beregningen anvendes varens købspris ekskl. Moms på returneringstidspunktet, dog maksimalt værdien på leveringstidspunktet. Procedure for returnering Returnering af varer kan foretages således: • Elektronisk via ECO POWER kontakt formular. • Telefonisk til ECO POWER - returnummer opgives af ECO POWER • Anvendelse af ECO POWERs returseddel - returnummer opgives af ECO POWER Ikke lagerførte special- og skaffevarer Ikke lagerførte special- og skaffevarer kan normalt ikke returneres. Såfremt en ikke lagerført special- eller skaffevare alligevel ønskes returneret, kan dette kun ske ifølge forudgående skriftlig aftale med ECO POWER og med forbehold for accept fra leverandøren. Skaffevarer med fakturapris mindre end DKK 1500,- kan ikke returneres. Kreditering vil først ske, efter at leverandøren har krediteret ECO POWER. Eventuelle returneringsfradrag fra vor leverandør modregnes ved kreditering. Ved returnering af ikke lagerførte special- og skaffevarer beregnes der et returneringsgebyr kr. 500, ud over vore normale returneringsfradrag. Varer, der ikke er indkøbt hos ECO POWER, kan naturligvis ikke returneres til ECO POWER. Afmålte kabler, Kabler, leveret i afmålte længder, tages ikke retur. Ukurante varer, Varer, der er beskadigede, i brudt emballage eller på anden vis ukurante, kan ikke returneres. Reparationer, Såfremt en vare ønskes repareret mod beregning, bør denne sendes direkte til leverandøren for reparation. ECO POWER er gerne behjælpelig med eventuelle adresseoplysninger. Såfremt ECO POWER skal sende varen til reparation, vil der blive debiteret et gebyr på minimum kr. 200,-, til dækning af forsendelsesomkostninger. Alle varer der sendes til ECO POWER for reparation skal vedlægges ECO POWERs reklamationsrapport i udfyldt stand. Reklamationsrapporten kan rekvireres hos ECO POWER Med venlig hilsen ECO POWER DANMARK